21 mar 2016 / ES-System /

Wyniki finansowe Grupy ES-SYSTEM za 2015 rok

2015 rok przyniósł umocnienie pozycji ES-SYSTEM na rynku profesjonalnego oświetlenia przy 9-procentowym wzroście sprzedaży. Skokowy wzrost zysków i poprawa marży to efekt przewagi konkurencyjnej spółki w oferowaniu innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych opartych o technologię LED - mówi Rafał Gawrylak, Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.

L.p.

Opis pozycji (wartości w tys. zł)

IV kw. 2015

IV kw. 2014

Zmiana IV kw. 2015 do 2014

2015

 2014

Zmiana
2015 do 2014

1.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

51 751

48 019

7,8%

184 160

169 016

9%

2.

Zysk na działalności operacyjnej (EBIT)

2 905

2 421

20,0%

9 898

6 810

45%

3.

Rentowność operacyjna EBIT

5,6%

5,0%

 

5,4%

4%

 

4.

Zysk netto

1 417

1 620

- 12,5%

8 413

6 164

36%

5.

Rentowność sprzedaży netto (zysku)

2,7%

3,4%

 

4,6%

3,6%

 

Przychody ze sprzedaży Grupy w IV kwartale 2015 roku wyniosły 51,8 mln zł (wzrost 7,8% r/r). Narastająco w 2015 roku Grupa osiągnęła 184,2 mln zł przychodów, tj. 9% wzrostu r/r, pochodna wzrostu sprzedaży w kraju i za granicą. Wyniki te są pochodną dobrej koniunktury w branży oraz rozwoju sprzedaży w oparciu o technologię LED, gdzie ES-SYSTEM ma przewagę konkurencyjną wynikającą z wiedzy i doświadczenia w branży profesjonalnego oświetlenia.

SPRZEDAŻ W KRAJU ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI, PRZEWAGA KONKURENCYJNA W OBSZARZE PRODUKTÓW LED

W IV kwartale 2015 roku sprzedaż krajowa wyniosła 42 mln zł, tj. wzrost o 14,6% r/r. Zgodnie z oczekiwaniami, narastająco w całym 2015 roku Grupa zanotowała sprzedaż krajową na poziomie 151 mln zł (wzrost o 9,6% r/r). Wynik ten jest pochodną zwiększenia sprzedaży w kluczowych segmentach działalności: w segmencie architektonicznym wzrost o 29,5% r/r oraz przemysłowym - wzrost o 9,3% r/r. Do wzrostu sprzedaży w kraju przyczyniły się optymalizacje istniejących i wprowadzenie nowych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań, głównie w technologii LED.

W 2015 roku udział rozwiązań LED w sprzedaży krajowej stanowił 46,8% całkowitej sprzedaży (wobec 27,4% w 2014 roku). Rosnący popyt na zindywidualizowane rozwiązania LED pozwala na coraz większe wykorzystanie przewagi konkurencyjnej ES-SYSTEM w realizacji unikatowych projektów oświetleniowych.

Przykładowe realizacje krajowe Grupy ES-SYSTEM w IV kwartale 2015 roku:

 • Panorama Racławicka – Wrocław
 • Muzeum Narodowe – Szczecin
 • Centrum sportowo-rehabilitacyjne WUM – Warszawa
 • Wydział Chemii UJ – Kraków
 • MPL Kraków Balice – Kraków
 • Dworzec PKP – Gliwice
 • Elektrownia Opole – Opole
 • Biurowiec Royal Wilanów – Warszawa

EKSPORT ROŚNIE DZIĘKI RYNKOM ZAAWANSOWANYCH ROZWIĄZAŃ OŚWIETLENIOWYCH

W IV kwartale 2015 roku Grupa zanotowała sprzedaż eksportową na poziomie 9,8 mln zł, tj. 14,1% niższą r/r. Narastająco w 2015 roku sprzedaż eksportowa osiągnęła poziom 33,1 mln zł, tj. 6,3% wzrostu r/r. Największy wzrost r/r, zarówno wartościowy jak i procentowy, zanotowano na rynkach: arabskim, irlandzkim, szwajcarskim i portugalskim. Największe rynki eksportowe w omawianym okresie to rynek szwedzki z 19,8% udziałem w sprzedaży eksportowej, rynek niemiecki z 11,7% udziałem i czeski z 8,1% udziałem w sprzedaży.

Grupa zdywersyfikowała swój portfel zamówień na rynku wschodnim i pomimo spadku sprzedaży w Rosji o 48% r/r w 2015 roku, sprzedaż w całym regionie wschodnim zmniejszyła się jedynie o 11%, dzięki znaczącym wzrostom w krajach bałtyckich (na Łotwie o 42%, w Estonii o 16%, na Litwie o 13%). Udało się również odwrócić tendencję spadkową w sprzedaży na Ukrainie, gdzie nastąpił wzrost o 6% r/r.

W IV kwartale 2015 roku sprzedaż rozwiązań LED wzrosła o 53% r/r. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku oświetlenie LED w eksporcie stanowiło 57,4% całkowitej sprzedaży wobec 31,5% w całym 2014 roku. Dynamika wzrostu wyniosła 94,4% r/r.

Przykładowe realizacje zagraniczne Grupy ES-SYSTEM w IV kwartale 2015 roku:

 • Lotnisko Zagrzeb - Chorwacja
 • Lotnisko Kiszyniów - Mołdawia
 • CRH biurowiec cementowni Dublin - Irlandia
 • Vindhjulet biurowiec Orebro - Szwecja
 • Stoki narciarskie Lindvallen Salen i Källviksbacken Falun - Szwecja

SKOKOWY WZROST ZYSKÓW I RENTOWNOŚCI

W IV kwartale 2015 roku EBIT wzrósł do 2,9 mln zł tj. 20% r/r. Narastająco w 2015 roku Grupa zanotowała skokowy wzrost zysku operacyjnego o 45% r/r do poziomu 9,9 mln zł. Rentowność operacyjna wyniosła 5,4% wobec 4% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Grupa zamknęła 2015 rok zyskiem netto w wysokości 8,4 mln zł, tj. 36% wzrostu wobec 2014 roku.

Koszty operacyjne w całym 2015 roku były wyższe o 2,3 mln zł, tj. 4% niż przed rokiem, co było pochodną wzrostu kosztów związanych ze świadczeniami pracowniczymi w ES-SYSTEM S.A. W spółkach zależnych nastąpił spadek kosztów o 1,1 mln zł, co wynika głównie z ograniczenia kosztów ogólnego zarządu. Koszty ogólnego zarządu w Grupie wyniosły 21,2 mln zł, co oznacza spadek o 0,4 mln, tj. 2% r/r.

PERSPEKTYWY NA 2016 ROK

W 2016 roku spółka zakłada dalszy rozwój na rynku krajowym w dotychczasowych segmentach działalności, tj. w segmencie architektonicznym, przemysłowym i zewnętrznym, głównie w oparciu o rozwiązania LED. Kontynuowane będą prace nad pozyskaniem nowych klientów w segmentach posiadających potencjał wzrostu sprzedaży, takich jak: przemysł, edukacja, służba zdrowia, budownictwo mieszkaniowe, obiekty handlowe. W celu zwiększenia sprzedaży w tych segmentach wprowadzone zostaną nowe konkurencyjne produkty dostosowane do oczekiwań rynku.

Zarząd planuje dalszą ekspansję zagraniczną i rozwój sprzedaży na wybranych rynkach eksportowych o dużym potencjale wzrostu. W oparciu o dotychczasowe realizacje Zarząd ocenia, że ma dobrą pozycję wyjściową na rynkach: Bliskiego Wschodu, Niemiec, Szwajcarii i Francji. Budowanie pozycji na rynkach eksportowych będzie realizowane w oparciu o rozwój kontaktów biznesowych, udział w wybranych wydarzeniach branżowych oraz umacnianie sieci przedstawicieli handlowych.

Biorąc pod uwagę potencjał rozwoju branży, Zarząd ma nadzieję uzyskać w 2016 roku co najmniej jednocyfrowy wzrost sprzedaży na rynku krajowym i eksportowym. Na wybranych rynkach zagranicznych spółka oczekuje dynamicznych wzrostów, jednak ostateczna skala poprawy wyników będzie zależała od portfela projektów, które wejdą do realizacji w br. Zyski spółki będą pochodną struktury produktowej portfela realizowanych projektów oraz koniunktury w branży.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium