4 wrz 2016 / Lux Magazyn /

Wymagania BHP oraz normy związane z oświetleniem pomieszczeń biurowych

Podstawowe wymagania dotyczące oświetlania miejsc pracy, w tym także pomieszczeń biurowych, mają swoje źródła w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), które zawierają ogólne wymagania dotyczące oświetlenia miejsc pracy. Według art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) do podstawowych obowiązków pracodawcy należy ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Należy przez to rozumieć m.in. zapewnienie odpowiedniego oświetlenia na stanowiskach pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, opublikowanym w Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. stanowi, że we wszystkich miejscach pracy stałej, do których zalicza się większość pomieszczeń biurowych, pracodawca jest obowiązany zapewnić oświetlenie dzienne dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy i wymaganej dokładności. Wymagane jest także zapewnienie sztucznego oświetlenia elektrycznego w porze nocnej oraz w porze dziennej w przypadku jeżeli naturalne oświetlenie dzienne jest niewystarczające. Oba rodzaje oświetlenia, dzienne i elektryczne powinny spełniać wymagania określone odpowiednimi Polskimi Normami.

Wymagania BHP oraz normy związane z oświetleniem pomieszczeń biurowych

Stosunek wartości natężenia oświetlenia w pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą, przez które odbywa się komunikacja wewnętrzna, nie powinien być większy niż 5 do 1, aby nie wywoływać olśnienia przy przejściu pomiędzy tymi pomieszczeniami. Powinny być też zapewnione warunki umożliwiające stopniową adaptację wzroku przy wyjściu z pomieszczeń, w których ze względów technologicznych praca wykonywana jest w ciemności.

Wymaga się także, aby w pomieszczeniach i miejscach pracy, w których w razie awarii oświetlenia mogą wystąpić zagrożenia życia i zdrowia pracowników, zapewnione było oświetlenie awaryjne spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach i Polskich Normach.

Przepisy ogólne, zobowiązuje również pracodawcę do oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach i jego dokumentowania, do czego zaliczona powinna być okresowa ocena oświetlenia stanowisk pracy.

Jak widać, oprócz ogólnych zaleceń, wspomniane rozporządzenia z zakresu BHP, po szczegółowe zalecenia o charakterze technicznym, odsyłają do odpowiednich branżowych Polskich Norm.

Wśród krajowych dokumentów normalizacyjnych nie istnieje norma dedykowana szczegółowo i wyłącznie zagadnieniom oświetlenia biurowego. Wymagania takie zostały natomiast włączone w zakres ogólnej, wydanej w 2012 r., normy PN EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Norma ta zastąpiła normę PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, z 2011 r., która była normą w języku angielskim i nie została przetłumaczona na język polski. Z tego powodu w krótkim okresie jej obowiązywania stosowana była także, już nieobowiązująca, ale polskojęzyczna norma PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach, wydana w 2004 r.

Norma PN-EN 12464-1:2012 wprowadziła szereg nowych wymagań wynikających ze stosowania światła dziennego:

– specyfikację minimalnego natężenia oświetlenia na ścianach i sufitach,

– specyfikację cylindrycznego natężenia oświetlenia i szczegółową informację o modelowaniu światłem,

– równomierność oświetlenia została przypisana do zadań i aktywności,

– zdefiniowane zostało pojęcie obszaru tła i podano specyfikację oświetlenia dla tego obszaru,

– zdefiniowano siatkę natężeń oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464-2:2008,

– podano nowe wymagania dotyczące maksymalnej luminancji opraw do oświetlania pomieszczeń z monitorami ekranowymi.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium