17 paź 2015 / lednews /

RECYCLING - UREGULOWANIA PRAWNE

Funkcjonujące przepisy prawne dotyczące obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, w tym odpadami lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć, wskazują na dokonujące się w naszym kraju zmiany w zakresie postępowania z niebezpiecznymi odpadami. Rozwijanie się sektora gospodarki tymi odpadami, dostateczna informacja dla firm i osób fizycznych, co robić ze zużytymi świetlówkami, zwiększenie zbiórki odpadów poużytkowych, poddawanie ich odzyskowi i recyklingowi, zmierzają do zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu odpadów zawierających rtęć na środowisko.

Ustawa "produktowa" ? opłata za korzystanie ze środowiska
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. z 2001 r Nr 62, poz. 639, z późniejszymi zmianami z 2003 r. Dz.U. Nr 7, poz.78.), zwana potocznie ustawą "produktową", mówi o konieczności podejmowania działań mających na celu zapobieganie oraz redukcję ilości odpadów w gospodarstwach domowych i podmiotach gospodarczych. Ustawa ta określa obowiązki importerów oraz wytwórców produktów (przedsiębiorców) wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach oraz niektóre produkty i urządzenia m. in. lampy wyładowcze. 

RECYCLING - UREGULOWANIA PRAWNE

Na przedsiębiorcy (producencie i importerze) wprowadzającym na rynek krajowy lampy wyładowcze, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych spoczywa: 

  • obowiązek odzysku i recyklingu tych odpadów poużytkowych (może wypełnić go samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku), 

  • obowiązek osiągnięcia docelowego poziomu odzysku i recyklingu, 

  • obowiązek obliczenia i wpłacenia na odrębne konto urzędu marszałkowskiego opłaty produktowej w przypadku nie osiągnięcia zakładanego poziomu odzysku i recyklingu (przedsiębiorca albo organizacja), 

  • obowiązek złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (przedsiębiorca i organizacja).

  •  

Od stycznia 2002 roku wszyscy przedsiębiorcy, w tym importerzy, wprowadzający na rynek lampy wyładowcze, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych są zobowiązani do osiągnięcia odpowiednich poziomów ich odzysku i recyklingu. Przedsiębiorcy powinni osiągnąć docelowe poziomy odzysku i recyklingu w wysokości 40% w stosunku do ilości wprowadzanych na rynek krajowy produktów. 

Roczne poziomy odzysku i recyklingu lamp wyładowczych w poszczególnych latach określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 69, poz. 719). Rozporządzenie to zakłada wzrost rocznych poziomów odzysku i recyklingu w poszczególnych latach. 

W przypadku nie osiągnięcia zakładanego poziomu odzysku lub recyklingu producent zobowiązany jest do ponoszenia opłaty produktowej. Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku i recyklingu przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie albo ilości produktów lub opakowań z wyłączeniem akumulatorów ołowiowych. 
Maksymalne stawki opłat produktowych, w tym dla lamp wyładowczych, ogłaszane są w Monitorze we wrześniu każdego roku i obowiązują w roku następnym. 
Maksymalne stawki opłat produktowych dla lamp wyładowczych w latach 2003 i 2004 r. są zgodne z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dn. 22 sierpnia 2002 r. i z dn. 7 sierpnia 2003 r. 

Szczegółowe stawki opłat produktowych określane są natomiast w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem negatywnego oddziaływania na środowisko odpadów opakowaniowych i poużytkowych, kosztami ich zagospodarowania lub wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętego w ustawie budżetowej za rok poprzedni. 
Szczegółowe stawki opłat produktowych dla lamp wyładowczych na rok 2003 zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 116, poz. 1235) i na rok 2004 zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1768). 

Z dniem 1 stycznia 2002 roku w życie weszło Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 157, poz. 1865). W załączniku do rozporządzenia przedłożony został formularz OŚ-OP1 będący wzorem sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej, które to sprawozdanie należy przedłożyć właściwemu marszałkowi do dnia 31 marca następnego roku. Informacje ujęte w formularzu odrębnie dla każdego opakowania lub produktu to: rodzaj opakowania lub produktu, jego symbol PKWiU, jednostka miary, wielkości wprowadzana na rynek, łączna wielkość odpadów faktycznie przekazana w danym roku sprawozdawczym do odzysku i recyklingu w% oraz należność opłaty produktowej. W rozporządzeniu podany został sposób wyliczenia poziomów odzysku i recyklingu oraz wzór do wyliczenia należnej opłaty. 
Zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), odpady lamp wyładowczych należą do odpadów niebezpiecznych. Pomimo, iż w ustawie nie ujęto w sposób szczególny zasad gospodarowania zużytymi źródłami światła zawierającymi rtęć, odpady te powinny być unieszkodliwiane oddzielnie od innych rodzajów odpadów. 

Na mocy wydanego do Ustawy o odpadach rozporządzenia w sprawie katalogu opadów (Dz. U. 2001, Nr 112, poz.1206) do odpadów lamp wyładowczych zaliczamy odpady: 

  • 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 

  • 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

 

Posiadacze odpadów w postaci zużytych źródeł światła zawierających rtęć, powstałych w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, powinni prowadzić ich selektywną zbiórkę umożliwiającą późniejszy odzysk lub unieszkodliwianie. Ci, których ustawa nazywa posiadaczami odpadów mogą się ich pozbywać wyłącznie na rzecz podmiotów, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działań w zakresie gospodarki odpadami, w tym na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem, transportem i odzyskiem odpadów niebezpiecznych. Zlecając usługę unieszkodliwienia lamp wyładowczych trzeba sprawdzić, czy firma ma takie zezwolenie, bo niewykluczone, że przekazane jej odpady niebezpieczne, np. z rtęcią, trafią po prostu na wysypisko i to za pieniądze zleceniodawcy. 

Każdy odbiór odpadów lamp wyładowczych z zakładu, powinien być potwierdzony dokumentem obrotu odpadami niebezpiecznymi zwanym kartą przekazania odpadu. 
Wzór karty przekazania odpadu jest określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736). 

Karta odpadu jest wystawiana przez zakład wytwarzający odpady. Przy jej wypełnianiu należy zwrócić uwagę na kod i nazwa odpadu, który należy wpisać zgodnie z katalogiem odpadów (Dz. U. 2001, Nr 112, poz.1206). Kopię karty odpadu powinien otrzymać usuwający (odbierający) odpady. Ewidencja wytwarzającego odpady musi być identyczna z ewidencją usuwającego odpady. Usuwający odpady musi posiadać na tą działalność zezwolenie. Podlega on także obowiązkowi składania raportów z obrotu odpadami do organów ochrony środowiska. 

Posiadacze odpadów w postaci zużytych źródeł światła zawierających rtęć, którzy nie są osobami fizycznymi lub jednostkami organizacyjnymi, nie będącymi przedsiębiorcami, powinni zwracać te odpady do punktów ich zbiórki. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów (Dz. U. Nr 188, poz. 1575), jeśli zbieranie odpadów odbywa się w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż wyrobów przemysłowych objętych ustawą "produktową" to wówczas zbieranie i transport nie wymaga zezwolenia. Jedynie magazynowanie i transport odpadów sklasyfikowanych jako niebezpieczne wymagają pojemników odpornych, szczelnych, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska. Transport takich odpadów z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z Art. 11 pkt 4 Ustawy o odpadach, powinien odbywać się zgodnie z przepisami o transporcie materiałów niebezpiecznych. 

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium